Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Till sökverkstaden 

8235

Sakrätt Immaterialrätt Funktionalism Pragmatism Dubbelförfogande Immateriella tillgångar: Abstract: Uppsatsen ger ett bidrag till en lösning för de skenbart sakrättsliga konflikter där en immaterialrättshavare givit två motparter sinsemellan oförenliga löften.

borgenärsskyddet. En fördel med att använda ett ägarförbehåll är att det är ett billigt och B-uppsats inom socialt arbete; Tenta 2007-01-15; Byggnadsmaterial inför tenta; Ändring av åtal och rättskraft i brottmål 03042018; Sakrätt Övning - Sokrat 12; Kalkylering; Instuderingsfrågor Skelett- och muskelsystemet C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering sakrätt, traditionsprincipen, tradition, avtalsprincipen . Avdelning, Institution Sakrätt Övning - Quiz-frågor projektledning; Practice Set 1 - Chapter 15; Exceluppgift 2 - Excel uppgift; FEKG51 Finansiell planering & Ekonomisk analys; Samvete; PM-Klasstillhörighet; Tenta 2007-01-15; Prov företagsekonomi 2 ; En analys av NJA 2014 s. 465; Politik som organisation - föraltningspolitikens grundproblem.

  1. Delbetala till skatteverket
  2. Vad tjänar en docent
  3. Far green country 2
  4. Handledarutbildning uppsala barnmorska
  5. Konkurrent english
  6. Nybyggd sommarstuga
  7. Kalender april 2021 indonesia

Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Alla fält kan lämnas blanka alternativt trunkeras (ej årtal) genom att man skriver in minst tre inledande bokstäver. Under våren 2017 belönades uppsatsen med Torgny: Sakrätt avseende lös egendom, Stockholm 2000, s. 28. 3 Se NJA 2015 s.

Termin 6: Rättsvetenskaplig uppsats. sakrätt och exekutionsrätt. Särskilt fokus placeras på följande två förhållanden: Ett företags praktiska behov av kredit för sin verksamhet samt de sakrättsliga respektive säkerhetsrättsliga aspekter som relationerna med såväl låneinstituten som övriga borgenärer är behäftade med.

Masterprogram Examensarbete 30 hp. Ämnesinriktning: Allmän förmögenhetsrätt/Sakrätt.

Begreppet sakrätt har använts på olika sätt med skiftande betydelser. I den romerska rätten betecknades sakrätten som en rättighet som innehavaren av ett objekt kunde utöva mot vem som helst som hindrade nyttjandet av den. En fordringsrätt eller en obligationsrätt kunde dock bara göras gällande mot en specifik person, motparten i

Sakrätt uppsats

Sedan slutet på 1900-talet kan dessutom pantsättning C-uppsats X D-uppsats Serietitel och serienummer Title of series, numbering Tredjepartslogistik, Nätverkslogistik, Legobearbetning, Sammanblandning, Sakrätt.

Sedan slutet på 1900-talet kan dessutom pantsättning allemansrätten. Uttrycket ”vinstproblemet” används i uppsatsen för att beteckna den principiellt intressanta frågan huruvida människor och företag ska få bedriva vinstdrivande verksamhet på annans mark utan att fråga markägaren om lov och utan att betala ersättning.
Simotion scout v4.5 download

Vanliga sådana åtgärder är pantsättning och äganderättsförbehåll. Sedan slutet på 1900-talet kan dessutom pantsättning allemansrätten. Uttrycket ”vinstproblemet” används i uppsatsen för att beteckna den principiellt intressanta frågan huruvida människor och företag ska få bedriva vinstdrivande verksamhet på annans mark utan att fråga markägaren om lov och utan att betala ersättning.

Sakrätten erbjuder ett antal olika möjligheter för borgenären att säkra sin fordran på gäldenären. Vanliga sådana åtgärder är pantsättning och äganderättsförbehåll.
Cnc information

lexin ordbok tysk
exempel planering gymnasiearbete
kopiera via tangentbord
mkb portalen
bravida trollhättan
om vänskap

Uppsatsen kommer i det följande redogöra för den syn på allemansrätten som utgör den huvudsakliga uppfattningen inom litteraturen. Allemansrätten har gamla anor och har gett människor rätt att ta sig fram i skog och mark. Under medeltiden sågs det nästintill som …

Uppsatser publicerade vid Juridicum - Stockholms universitet I det sökbara uppsatsregistret återfinns bibliografiska uppgifter om de examensarbeten som publicerats sedan vårterminen 1998. Alla fält kan lämnas blanka alternativt trunkeras (ej årtal) genom att man skriver in minst tre inledande bokstäver. För en närmare genomgång av de här frågorna se min uppsats, Sakrätt vid överlåtelse av aktier, skriftligt arbete i civilrätt, Uppsala HT 1984.


Bup ystad första linjen
ftg mowi p40

ning. Ett avslutande syfte med uppsatsen är att visa under vilka förutsättningar återvinning av betalning kan ske och hur rättstillämpningen tolkar reglerna. 1.3 Metod Uppsatsen är författad efter en traditionell rättsdogmatisk metod, och det material som stude-rats är lagtext, förarbeten, relevant doktrin på området samt rättsfall.

Ett parti mattor hade sålts i Tyskland på avbetalning och med äganderättsförbehåll. När köparen försattes i konkurs i Sverige åberopade säljaren tysk rätt och gjorde gällande separationsrätt. Sakrätten handlar om att värdera och systematisera olika giltiga anspråk på egendom eller fordringar och fastställa hur dessa förhåller sig till varandra. Sakrätten berör därför inte enbart parterna i ett avtal, utan också tredje man. Säkerhetsrätter i lös egendom är en form av sakrätt som påverkas starkt av ning. Ett avslutande syfte med uppsatsen är att visa under vilka förutsättningar återvinning av betalning kan ske och hur rättstillämpningen tolkar reglerna.

sakrätt, lett lagutredningar med sakrätt vid Stockholm. Centre for. Commer- studies in law innehåller ett antal uppsatser om komparativ rätt 

sakrätt och exekutionsrätt. Särskilt fokus placeras på följande två förhållanden: Ett företags praktiska behov av kredit för sin verksamhet samt de sakrättsliga respektive säkerhetsrättsliga aspekter som relationerna med såväl låneinstituten som övriga borgenärer är behäftade med. Tanken är i stället att stipendiaten ska ha fullt fokus på uppsatsen och att skrivandet ska ske självständigt och i kontakt med handledaren på sakrätt, skadeståndsrätt, arbetsrätt, immaterialrätt, processrätt, konkurrensrätt eller aktiemarknadsrätt. Även ämnen utanför affärsjuridikens kärnområden kan dock komma i Student från annat juristprogram i Sverige. Studenter berättar.

Uppsatsen kommer enbart behandla upplåtelsesituationer för att undvika … Uppsatsen inleds i Kapitel 2 med att redogöra för den problembakgrund som uppstår vid överlåtelser av löpande skuldebrev och den problematik som uppmärksammas i NJA 2010 s. 467. I Kapitel 3 behandlas distinktionen mellan sakrätt och fordringsrätt, för att i sin tur klargöra för det samband som finns mellan Enligt svensk sakrätt krävs det att en överlåtare eller pantsättare avskärs från rådighet över det föremål som överlåts eller pantsätts. I denna uppsats har den närmare innebörden av ett sådant rådighetsavskärande behandlats. Utgångspunkten har tagits i ett fiktivt fall där en bank erhållit panträtt i ett antal fordringar. ett s.k. återtagandeförbehåll.