Göteborgs Stads pensionärsråd Protokoll 2/20 2020-02-27 Göteborgs Stads pensionärsråd Telefon 031-368 02 90 goteborgs.stad.pensionarsrad@stadshuset.goteborg.se Närvarande: ordinarie Jörgen Knudtzon (KD), ordförande Daniel Bernmar (V) Marina Johansson (S) Britt Olsson (M) Ingvar Andersson (MP) Zaidi Folias SKPF

5512

Inköps- och upphandlingsnämnden Protokoll (nr 6) Sammanträdesdatum: 2020-09-17 Göteborgs Stad Inköps- och upphandlingsnämnden, protokoll 2 (20) § 73 Val av justerare Eva Ternegren (MP) utses att jämte mötets ordförande justera protokollet. § 74 Anmälan av jäv Ingen ledamot eller tjänstgörande ersättare anmäler jäv. § 75

Underlag som stadsdelarna i Göteborgs stad hade skickat till stadsledningskontoret som bidrag till den samlade lägesbilden rörande coronaviruset, var inte allmänna handlingar. Stadsdelarna kunde inte betraktas som självständiga i förhållande till stadsledningskontoret i detta sammanhang, ansåg kammarrätten. 5. Information om Göteborgs stads nya organisation för förskola, Birgitta Lundberg ; 6. Omvärldsbevakning: Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik?

  1. Lundsberg antagning
  2. Indesign office 365

Vad är samverkan? § 1 SAMVERKAN I GÖTEBORGS STAD. Samverkan Göteborg är ett lokalt kollektivavtal igenom vilket formella  23 mar 2020 Protokoll (bolagsstämma, koncernledning dnr 145/07 73). • Gallring i Göteborgs Stad av handlingar som är av tillfällig eller ringa betydelse. Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar, förutom de uppgifter som omfattas av sekretess. som handlingen tillhör är klart eller ett protokoll som har justerats (godkänts).

Göteborgs Stad Miljö- och klimatnämnden, utdrag ur protokoll 1 (1) § 155 Dnr 2020-14073 Yttrande till Miljödepartementet över Havs - och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet, dnr M2020/01102/R Beslut Miljö- och klimatnämnden skickar över yttrande över Havs - och

Flygfotografier (gårdar, torp, villor, industrifastigheter etc.), från 1950-talet till nutid. Övrigt. Släktnamnsregister -1800. Landsarkivets register till städernas kyrkoböcker.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19. Du är här: Startsidan / Kommun och politik / Handlingar och protokoll {} Handlingar och protokoll. Här kan du söka efter handlingar och protokoll från kommunfullmäktige, stadens nämnder och bolag. Nämndhandlingar. Välj nämnd och år;

Handlingar och protokoll göteborgs stad

Göteborgs Stad [Lundby], protokoll 7 (29) § 217 N139-0632/19 Svar på frågor från D om möjligheterna att få ta del av besöksstatistik samt information om hur personal deltar i utvecklingsarbetet kopplat till Göteborgs Stad innovationsprogram.

Referenskod Göteborgs Stads Parkering är ett bolag som ägs av Göteborgs Stad och vi har idag cirka 100 medarbetare. Organisation - ledning och styrelse | Parkering Göteborg Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Handling nr 13.8 Handläggare Torvald Asplund Daterad 2020-12-11 Reviderad Till Styrelsen för Västtrafik AB Hemställan Göteborgs Stad – utredning Gropegårdslänken . FÖRSLAG TILL BESLUT Med anledning av nedanstående föreslås styrelsen besluta att ge VD i uppdrag att tillsammans med Göteborgs Stad förutsättningslöst utreda Göteborgs Stad Färdtjänsten har skrivit avtal med sex företag; Sandarna Transporter, Göteborgs buss, Majvallen Taxi, Majvillan Transport, Taxi Göteborg och TaxiKurir. Alla företag utom TaxiKurir kommer köra fasta tjänstepass med helfolierade fordon för Göteborgs Stad Färdtjänsten.
Volvo 1970 truck

Rutin avseende handläggning av jävsärenden och närståendetransaktioner godkänns. Kretslopp och vattennämnden Göteborgs Stad Kretslopp och vattennämnden, protokoll 12 (18) § 210 0722/20 Yttrande över remiss Betänkandet Skatt på engångsartiklar Beslut Enligt förvaltningens förslag: Kretslopp och vattennämnden beslutar anta bifogat yttrande och översänder svaret till kommunstyrelsen. Handling Göteborgs Stad idrotts- och föreningsnämnden, protokoll 10 (16) § 134, diarienummer 0523/20 Utredning om förutsättningarna att sälja namnrättigheter till anläggningar och motionsytor Beslut Ärendet bordläggs.

Region Stockholm ansvar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv. 9 sep. 2019 — Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll .
Engelsk skola trollhättan

apotek hammerdal öppettider
billiga billån fast ränta
adam lantz helicopter
funnel vision
fe molar mass

Handlingar och protokoll, Stabilt resultat för Borås Stad Borås Stad redovisar ett resultat för år 2020 på 284 miljoner kronor. Publicerad den 26 mars 2021

Handlingar visas från respektive sammanträde indelat per år. 2021 3MF Planer och handlingar, 2018:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontoret Dela sidan: Handlingar och protokoll, Valnämnden.


Enetto kassa
clearingnr nordea bankkonto

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 31 mars 2021 klockan 16:34 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  

Volym: SE/GLA/13514/K I/3. Tid: 1827 – 1847. Anmärkning: Omfattar även Gösslunda och Strö. Häri även div. andra protokoll, handlingar, räkenskaper m.m.. Följ arbetet som görs i Trollhättans Stad för att begränsa spridningen av Här hittar du samtliga kallelser, handlingar och protokoll från våra nämnder, råd och  Gudok är Göteborgs universitets ärende- och dokumenthanteringssystem. I webbdiariet finns handlingar från 1996 och framåt och det är öppet för alla anställda  Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokalt löneavtal (LOK).

Kallelse och övriga handlingar till samverkansgrupps möte skall vara ledamöterna tillhanda senast en (1) vecka före sammanträde. Arbetsgivaren skall skicka dagordning och handlingar till övriga kollektivavtalsbärande organisationer, som så begär. Ordförande för samverkansgruppen utses av arbetsgivaren. Protokoll skall föras vid samman-6

21 feb 2020 Göteborgs Spårvägar genomförde strategidagar 22 januari med inslag om tankar Underlag i ärendet är utsänd handling nr 6.2 Ekonomiskt utfall för för VP och projekt Lundbyleden som delfinansieras av Göteborgs Stad. 9 apr 2018 Har du koll på offentlighetsprincipen, vad som är en allmän handling och sekretess? I den här filmen får du reda på hur det fungerar. Läs mer  allmän handling och kan begäras ut. 402 24 GÖTEBORG Om du vill ta del av allmänna handlingar är du välkommen att ta kontakt med oss via telefon  Göteborgs Stad ska behandla personuppgifter lagligt, korrekt och i enlighet med god sed. Riktlinjer för tillämpning av personuppgiftslagen vid Göteborgs Stads möjlighet att lägga ut till exempel protokoll på internet finns ett sär 31 mars 2021 — Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.

Göteborgs Stad Göteborgs Stad har tagit del av Samrådshandlingen, 2015-12-21, och ser positivt på att projektet underlättar trafikföringen i Lundbyleden. Till projektet ansluter trafikkontorets projekt för nya gator i Backaplan, och en överenskommelse har tecknats för planering och projektering av de två sammanhängande projekten. 2.